BẢO HIỂM SỤT GIẢM SẢN LƯỢNG

PHẠM VI BẢO HIỂM

Effective Sales Vietnam sẽ bồi thường giá trị phần chênh lệch của Mức sản lượng điện thực tế với Mức sản lượng kích hoạt bảo hiểm trong trường hợp sản lượng thực tế sụt giảm thấp hơn Mức sản lượng kích hoạt bảo hiểm do thiếu bức xạ mặt trời.

HẠN MỨC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

Hạn mức trách nhiệm dựa theo mức sản lượng của hệ thống khi đi vào vận hành khai thác.

SỐ LIỆU SẢN LƯỢNG

Số liệu sản lượng được ghi nhận trong suốt thời hạn bảo hiểm và cung cấp cho Effective Sales Vietnam định kỳ hàng tháng.

PHÍ BẢO HIỂM ÁP DỤNG

Phí bảo hiểm tính trên hạn mức trách nhiệm

Dịch Vụ Khác