Công Suất (kWp):

15

Sản lượng (kWh/năm):

16,249