Công Suất (kWp):

230

Sản lượng (kWh/năm):

153,300