Công Suất (kWp):

10

Sản lượng (kWh/năm):

15,330