Công Suất (kWp):

100

Sản lượng (kWh/năm):

262,800